Wedstrijdreglement 'Een leuk avondje uit start op resengo.com'

Wedstrijd ter gelegenheid van Horeca Expo '22


Contact

Resengo NV
Junostraat 21, bus 2 
2600 BERCHEM

Tel. +32 (0) 3 547 02 10
hallo@resengo.com

BTW: BE 0479.650.944

 

Algemeen

 

Deze voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op het deelnemen aan de actie “Een leuk avondje uit start op resengo.com”, lopende op de horecabeurs 2022 (hierna: ‘’de Actie’’). Deze Actie wordt u aangeboden door Resengo N.V.. ter promotie van het digitale consumentenplatform resengo.com.

Resengo N.V. is gevestigd in de Junostraat 21/2 te Berchem onder ondernemingsnummer BE 0479.650.944. U kunt deelnemen middels een unieke link die enkel beschikbaar is tijdens de duurtijd van de actie en voor aanwezigen op de horecabeurs 2022 (hierna: “de Website”). Door deelname aan de Actie maakt u tevens kans op een van de prijzen (hierna: “Prijs of Prijzen”), die in artikel 3 staan omschreven.

 

Artikel 1: Voorwaarden voor deelname

 

1.1.U mag alleen deelnemen aan de Actie indien u 18 jaar of ouder bent. Personen jonger dan 18 jaar mogen alleen met toestemming van hun ouders deelnemen aan de Actie en persoonsgegevens achterlaten.

1.2.U kunt deelnemen aan de Actie door:

 • Indienen van je email-adres
 • Het aangeven of je restauranthouder of horeca-uitbater bent
 • Akkoord te gaan met het wedstrijdreglement
 • Een antwoord in te dienen op de vraag: “Bij hoeveel zaken kan je vandaag (meer bepaald: de dag van afsluiting van de Actie, zie artikel 2.2) reserveren via Resengo.com”

Indien je restauranthouder of horeca-uitbater bent:

 • Aangeven of je al gebruik maakt van reservatiesoftware, en zo ja, dewelke
 • Akkoord te gaan dat we je mogen contacteren ivm de Resengo toepassingen voor horeca-uitbaters
 • Akkoord te gaan met inschrijving voor Resengo Nieuwsbrieven (alle nieuwsbrieven bevatten altijd een afmeldmogelijkheid)

1.3.Voor deelname aan de Actie worden, naast de gebruikelijke kosten die aan internetgebruik verbonden zijn, geen extra communicatiekosten berekend.

1.4.U garandeert dat de door u opgegeven persoonlijke gegevens tijdens de deelnameprocedure correct, naar waarheid, up-to-date en volledig zijn. Voorgaande is nodig om eventuele prijswinnaars de Prijs (informatie) te kunnen toesturen.

1.5.Deelname aan de Actie is uitgesloten voor medewerkers van Resengo alsmede een ieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van de Actie.

1.6.U kunt maximaal 1 keer deelnemen aan de Actie. Indien de deelnemer tweemaal het formulier invult (éénmaal als niet-restauranthouder of horeca-uitbarer, en éénmaal wel), dan zal enkel de deelname gelden voor de loting van de niet-restauranthouders.

1.7.U kunt deelnemen aan de Actie van 20/11/2022 tot en met 24/11/2022. Daarna kunt u geen kans meer maken op een Prijs.

 

Artikel 2: Bepalen van de winnaars 

 

2.1.Uitsluitend indien u deelneemt middels de in artikel 1.2 omschreven wijze, maakt u kans op het winnen van een Prijs.

2.2.De prijswinnaars worden vastgesteld door evaluatie van de gestelde wedstrijdvraag. Indien meerdere correcte antwoorden ontvangen zijn zullen de winnaars bepaald worden middel van een loting . De evaluatie voor beide wedstrijden vinden plaats op 1/12/2022. De lotingen zullen plaats vinden door een computer en is volledig onpartijdig.

2.3.De prijswinnaar krijgt bericht per mail.

2.4.U dient de Prijs binnen 10 werkdagen na bekendmaking te accepteren. Anders zal de Prijs aan een andere deelnemer worden vergeven of geheel te komen te vervallen. Indien u een prijs heeft gewonnen dient u via de link in de mail uw adresgegevens in te vullen zodat de prijs per post kan worden opgestuurd.

2.5.De Prijs is niet in te wisselen voor geld en kan enkel gebruikt worden bij de Resengo gebruikers (restaurants en hospitality-uitbatingen) die reeds ingestemd hebben met het accepteren van Resengo bonnen. Een lijst van deze zaken is terug te vinden via wwc.resengo.com.

2.6.Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

2.7.Indien de Prijs wordt uitgereikt aan iemand die de Prijs opeist door zich wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige winnaar, dan wordt de schade hierdoor geleden op deze persoon verhaald.

2.8.De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de Actie verbonden voorwaarde zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Resengo gerechtigd een andere winnaar te selecteren of de prijs niet uit te keren.

2.9.Resengo is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene Actievoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de Actie of het verloop van de Actie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

 

Artikel 3: De prijzen

 

3.1.De Prijzen bestaan uit

 • 1 x een Resengobon twv € 100, verloot over alle deelnemers die aangeven geen restauranthouder of hospitality-uitbater te zijn
 • 2 x een Resengobon twv € 100, verloot over alle deelnemers die aangeven wel restauranthouder of hospitality-uitbater te zijn

3.2.De gewonnen prijzen zijn onmiddellijk beschikbaar voor gebruik nadat ze geaccepteerd zijn.

3.3.De winnaars van de prijzen geven Resengo toestemming om kosteloos de verstrekte  persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van de Actie te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de Actie alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet.

3.7. De winnaars van de prijzen zullen op verzoek van Resengo medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van Resengo voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via alle media zoals

 • Radio en televisie
 • Sociale media
 • Website
 • Publicaties en persmappen

Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.

 

Artikel 4: Rechten Resengo NV

 

4.1.Resengo N.V. behoudt zich het recht voor deelnemers van deelname uit te sluiten indien in strijd wordt gehandeld met deze Voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht van Resengo N.V.

4.2.Resengo N.V. heeft het recht om bij het vermoeden van fraude of misbruik, zonder opgave van redenen de deelname te blokkeren en de deelname ongeldig te verklaren.

4.3.Resengo N.V. behoudt zich tevens het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving vroegtijdig te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Prijzen die kunnen worden verkregen te wijzigen indien het vasthouden aan de oorspronkelijke voorwaarden en Prijzen in alle redelijkheid niet van Resengo N.V. verlangd kan worden.

4.4. Resengo N.V. behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

 

Artikel 5: Persoonsgegevens

 

5.1.Resengo N.V. respecteert de privacy van deelnemers aan de Actie. Wij zullen er zorg voor dragen dat alle persoonlijke informatie die wordt verstrekt in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij vragen bij deelname aan de actie alleen uw emailadres en bedrijfsinformatie en u moet verklaren dat u ouder bent dan 18 jaar. Wij vragen deze persoonsgegeven ten behoeve van:

 • het kunnen verstrekken dan wel leveren van de Prijs.
 • het toesturen van de e-mail nieuwsbrief waar in de eerste stap van het spel toestemming voor wordt gegeven.
 • het vrijblijvend contacteren en informeren van de restaurant en hospitality-uitbaters mbt de Resengo applicatie

 5.2.In de privacy verklaring kunt u meer informatievinden omtrent de omgang met  persoons gegevens.

Lees meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens en de verwerking ervan in ons privacybeleid.

Lees meer over het gebruik van cookies in ons cookiebeleid.

 

Artikel 6: Onderhoud en wijzigingen

 

6.1.Resengo N.V. behoudt zich het recht voor de Website of onderdelen van de Website tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Website en haar servers. Resengo N.V. zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Website nimmer tot enige schade jegens u gehouden zijn.

 

Artikel 7: Klachten

 

7.1.Klachten over de Actiekunnen kenbaar gemaakt worden aan Resengo N.V. door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze Voorwaarden.

 

Artikel 8: Overige bepalingen

 

8.1.Afbeeldingen en beschrijvingen ten aanzien van de Actie dienen ter illustratie. De werkelijke weergave kan afwijken.

8.2.De genoemde prijzen zijn voor de winnaars belastingvrij.

8.3.Druk-en zetfouten en wijzigingen voorbehouden

8.4.Op deze voorwaarden is het Belgische recht van toepassing.

 

Resengo logo

© 2022 – Resengo, alle rechten voorbehouden